ค้าขายออนไลน์แบบไหน ต้องจดทะเบียนพาณิชย์

เนื่องจากปัจจุบัน การค้าขายออนไลน์เติบโตอย่างมาก
ทางภาครัฐต้องการให้ผู้ประกอบการทำถูกระเบียบ และป้องกันมิจฉาชีพออนไลน์ที่มีมากขึ้น
จึงได้ ประชาสัมพันธ์ในเรื่อง การให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ให้ถูกต้อง

ครูบอย จึงขอคัดลอก ประกาศจาก เว็บไซต์ของ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า(Department of Business Development)
ว่าด้วยเรื่อง  การให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ มาให้อ่านกัน

 ไม่ว่าจะ ค้าขายออนไลน์แบบไหน ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ 

(ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553)

1. รูปแบบการค้าขายออนไลน์ (e – Commerce) ที่เข้าข่ายต้องจดทะเบียนพาณิชย์

บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่มีสถานประกอบการตั้งอยู่ในประเทศไทยซึ่งประกอบพาณิชยกิจ ดังนี้

(1) ซื้อขายสินค้า/บริการ โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (ครอบคลุมถึง เว็บไซต์ ร้านค้าใน e-Marketplace ร้านค้าในโซเชียลมีเดีย Application)
(2) ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider: ISP)
(3) ให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Web hosting)
(4) ให้บริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้า/บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (e-Marketplace)
**** ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วัน นับแต่เริ่มประกอบพาณิชยกิจ ****

2.สถานที่จดทะเบียนพาณิชย์

⊗ กรณีสำนักงานแห่งใหญ่ของสถานประกอบการตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ยื่นจดที่
(1) ฝ่ายปกครอง สานักงานเขต ในท้องที่ที่สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ หรือ
(2) สานักงานเศรษฐกิจการคลัง สานักการคลัง กรุงเทพมหานคร
⊗  กรณีสำนักงานแห่งใหญ่ของสถานประกอบการตั้งอยู่ในภูมิภาค ยื่นจดที่
เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล หรือเมืองพัทยา ในท้องที่ที่สานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่

3.เอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์ (ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ 50 บาท/ 1 คำขอ)

(1) เอกสารของผู้ประกอบพำณิชยกิจ
บุคคลธรรมดา: สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบพาณิชยกิจ
นิติบุคคล: สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน
ของผู้มีอำนาจ
(2) หนังสือยินยอมกำรให้ใช้สถำนที่ตั้งสถำนประกอบพำณิชยกิจ สำเนำทะเบียนบ้าน
ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นเจ้าบ้านหรือเอกสำรสิทธิ์อย่างอื่นที่เจ้ำของกรรมสิทธิ์เป็นผู้ให้ความยินยอม
(3) แผนที่แสดงสถานที่ตั้งสถานที่ประกอบพำณิชยกิจโดยสังเขป
(4) สอบถามเพิ่มเติมได้ ณ สถานที่จดทะเบียนพาณิชย์ ตาม 2 อำนำจ (กรณีมอบอำนษจ)

4.บทกำหนดโทษตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499

การไม่จดทะเบียนพาณิชย์ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท
และปรับวันละไม่เกิน 100 บาท จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง
หมายเหตุ : รายละเอียด/แบบฟอร์มการจดทะเบียนพาณิชย์ >> https://www.dbd.go.th/news_view.php?nid=946
ภายหลังที่ร้านค้าออนไลน์ได้จดทะเบียนพาณิชย์แล้ว
สามารถติดต่อขอรับเครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์ ได้ที่
กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร 02 547 5959 – 60 โทรสาร 02 547 5973
e-Mail : e-commerce@dbd.go.th หรือสมัครด้วยตนเองที่ www.trustmarkthai.com
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ทีนี้ ก็ถึงเวลาแล้วครับว่า สำหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ ที่จะต้อง จดทะเบียนการค้าให้ถูกต้องครับ

ด้วยความปรารถนาจาก ครูบอย 🙂

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *