ประกาศใช้แล้ว กฎหมายขายออนไลน์ ต้องแสดงราคา ห้ามอินบ็อกซ์

กฎหมายขายออนไลน์ ต้องแสดงราคา ห้ามอินบ็อกซ์

พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ จงฟัง จากนี้ไป โพสท์ขายที่ไหน ต้องแสดงราคาแล้วนะครับ จะบอกในเม้นท์ว่า อินบ๊อกซ์ ไปบอกราคาไม่ได้อีกแล้ว เพราะ เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 63 ที่ผ่านมา ในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ทำการเผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการและรายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ ออนไลน์นั่นเอง โดยมีผลในวันถัดมา คือวันที่ 19 ก.ย. 2563

รายละเอียดประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฉบับที่ 70 พ.ศ. 2563

ตามที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการได้ออกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฉบับที่ 102 พ.ศ.2562 เรื่องการแสดงราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์ ลงวันที่ 4  กรกฎาคม พ.ศ. 2562  เพื่อให้ผูู้บริโภคได้มีโอกาสในการเปรียบเทียบราคาหรือค่าบริการก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการไปแล้วนั้น

โดยที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ได้พิจารณาทบทวนมาตรการแสดงราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์แล้วเห็นควรคงมาตรการแสดงราคาและรายละเอียดดังกล่าวต่อไป

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9(5) มาตรา28 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไปเว้นแต่จะมีการออกประกาศใหม่

ข้อ 2  ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฉบับที่ 102 พ.ศ. 2562 เรื่องการแสดงราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์ ลงวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2562

ข้อ 3  ในประกาศนี้ “ผู้ประกอบธุรกิจ ” ได้แก่ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าหรือบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์

ข้อ 4  ให้ผู้ประกอบธุรกิจแสดงราคาจำหน่ายค่าบริการรวมถึงประเภทชนิดลักษณะขนาดน้ำหนักและรายละเอียดของสินค้าหรือบริการโดยการเขียนพิมพ์หรือกระทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่นใดในระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือระบบออนไลน์ของผู้ประกอบธุรกิจนั้นในลักษณะที่ชัดเจนครบถ้วนเปิดเผยสามารถอ่านได้โดยง่ายการแสดงราคาจำหน่ายสินค้าค่าบริการตามวรรคหนึ่งให้แสดงราคาต่อหน่วยราคาหรือค่าบริการนั้นจะมีตัวเลขภาษาใดก็ได้แต่ต้องมีตัวเลขอารบิคอยู่ด้วยสำหรับข้อความหรือรายการที่แสดงควบคู่กับราคาจำหน่ายหรือค่าบริการต้องเป็นภาษาไทยแต่จะมีภาษาอื่นด้วยก็ได้

ข้อ 5 กรณีที่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากราคาจำหน่ายสินค้าหรือค่าบริการที่ให้บริการที่แสดงไว้ตามข้อ4 ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องแสดงค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้ชัดเจน ครบถ้วน และเปิดเผย โดยแสดงไว้ควบคู่กับการแสดงราคาจำหน่ายสินค้าหรือค่าบริการที่ให้บริการ

ข้อ 6 การแสดงราคาจำหน่ายปลีกสินค้าหรือค่าบริการที่ให้บริการตามข้อ 4 ต้องแสดงให้ตรงกับราคาที่จำหน่ายหรือค่าบริการที่ให้บริการ

ความในวรรคหนึ่ง มิให้ใช้บังคับกับกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายหรือให้บริการแก่ผู้ซื้อต่ำกว่าราคาจำหน่ายหรือค่าบริการที่แสดงไว้

ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคมพ.ศ. 2563
จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ประธานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *