Tag Archives: AI for digital marketing

ใช้ AI เสริมศักยภาพการตลาดออนไลน์อย่างไร

ยุคนี้ AI (Aritificial Intelligence) กำลังมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้น คนทำธุรกิจต้องทันกับเครี่องมือใหม่ที่ช่วยทุ่นแรงในการบริหารธุรกิจ และ  AI ก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่กำลังทรงพลังขึ้นเรื่อยๆ ครูบอยจึงขอสรุป เรื่องของการใช้ AI เสริมศักยภาพการตลาดออนไลน์ มาให้อ่านกัน