Tag Archives: Content Matrix

Content Marketing คืออะไร และ 6 ประกอบที่ต้องรู้

Content marketing คือ วิธีการทำการตลาดเชิงกลยุทธ์ ที่ เน้น การสร้าง และ เผยแพร่ ข้อมูลที่มีคุณค่า เกี่ยวข้อง ไปยังกลุ่มเป้าหมาย อย่างต่อเนื่อง ....