วันที่ประเทศไทย มีพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 ในราชวงศ์จักรี โดยสมบูรณ์

รัชกาลที่ 10 พิธีพระบรมราชาภิเษก

 

รัชกาลที่ 10 พิธีพระบรมราชาภิเษก#ทรงพระเจริญ
ประเทศไทย มีพระมหากษัตริย์ เสด็จขึ้นครองราชย์ฯเป็น พระมหากษัตริย์ พระองค์ที่ 10 ในราชวงศ์จักรี
โดยสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณีที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน ในวันที่ 4 พ.ค. 2562

ทรงพระนามว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

อ่านออกเสียงว่า พระ-บาด-สม-เด็ด-พระ-ปอ-ระ-เมน-ทะ-ระ-รา-มา-ทิ-บอ-ดี-สี-สิน-ทอน-มะ-หา-วะ-ชิ-รา-ลง-กอน-พระ-วะ-ชิ-ระ-เกล้า-เจ้า-อยู่-หัว

พระปฐมบรมราชโองการ

 เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาประชาราษฎร์ตลอดไป “

 

ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก หลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระปฐมบรมราชโองการแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อาลักษณ์อ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาสมเด็จพระราชินีว่า

โดยที่ทรงพระราชดำริว่า ตามราชประเพณี เมื่อสมเด็จพระมหากษัตริย์ได้เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแล้ว ย่อมโปรดให้สถาปานาพระเกียรติยศสมเด็จพระอัครมเหสีขึ้นเป็นสมเด็จพระราชินี และในการนี้ก็มีพระราชหฤทัยประสงค์ให้เป็นไปตามราชประเพณีนั้น จึงมีพระบรมโองการโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระราชินีสุทิดา ขึ้นเป็น 

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 

มีพระเกียรติยศสมบูรณ์ตามราชประเพณีทุกประการ

(อ่านว่า สม-เด็ด-พระ-นาง-เจ้า-สุ-ทิ-ดา-พัด-ชะ-ระ-สุ-ทา-พิ-มน-ลัก-พระ-บอ-รม-รา-ชิ-นี )

ทรงพระเจริญ

#รัชกาลที่10 #พระราชพิธีบรมราชาภิเษก #ร10 #พระราชินีในรัชกาลที่ 10

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *